Projekts “Mašīnbūves Kompetences centra izveide”
Projekta Nr.: 1.2.1.1/18A/008

Finansējuma saņēmējs: SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS”

Pētījuma īstenotājs: ROBOEATZ SIA un MAK IT SIA

Pētījuma Nr. un nosaukums: Nr.4.1. “Robotizētas ēdienu pagatavošanas iekārtas izstrāde”

Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Projekta mērķis: Robotizētas ēdienu pagatavošanas iekārtas izstrāde, kas ietver iepriekšējā pētniecības projektā (ID Nr. 1.2.1.1/16.A/003) izstrādāto komponenšu savietošanu, papildus nepieciešamo komponenšu izpēti, vadības sistēmas pētniecības un izstrādes darbus un prototipa izveidošanu.

14.10.2019 

Identificētas minimāli nepieciešamās mehāniskās komponentes funkcionāla prototipa izstrādei informācijas sistēmas testēšanai;
Identificētas nepieciešamās automatizācijas komponentes;
Identificēts informācijas sistēmas skelets un tā saskarne ar automatizācijas sistēmām.

04.12.2019

Turpinās darbs pie konkrētu automatizācijas komponenšu noteikšanas, jo iepriekš tika noteikti principiālie risinājumi, tomēr, turpinot pētījumu radās diskusija par konkrētu sistēmu (gan programmēšanas valodu, gan ražotāju programnodrošinājuma) priekšrocībām un trūkumiem, kuras šobrīd tiek risinātas.
Paralēli tiek veikta prototipa izbūve, kas daļēji tiek veikta pašu spēkiem un tiek gatavots iepirkums komponentēm, kuras paša uzņēmuma spēkiem nav iespējams izgatavot.

30.01.2020

SIA “Roboeatz” izsludina iepirkumu robotizētas ēdienu pagatavošanas iekārtas prototipa komponenšu izstrādi un izgatavošanu

Iepirkums nepieciešams SIA “Roboeatz” pētījuma pētījuma Nr. 4.1 “Automatizētas ēdienu pagatavošanas iekārtas izstrāde” projekta „Mašīnbūves Kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2018.gada 10.maijā noslēgusi līgumu Nr. 1.2.1.1/18/A/008, projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/008.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar 2017.gada 28.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”
Iepirkuma priekšmeta aprakstus var lejupielādēt Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.
Piedāvājumi jāiesniedz SIA “Roboeatz” birojā Dārzaugļu iela 1-214, Rīga, līdz 21.02.2020. plkst. 17.00.
Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

31.03.2020

2020 gada 1.ceturksnī tika veikts:
Veikti funkcionālā prototipa konstrurēšanas darbi, pētot salāgošanas iespējas ar esošajām komponentēm, veicot uzlabojumus efektivitātes palielināšanai, kā arī testēta saderība.

30.06.2020

2020 gada 2.ceturksnī tika veikts:
Turpināti funkcionālā prototipa konstrukciju darbi, pētot salāgošanas iespējas ar esošajām komponentēm, veicot uzlabojumus efektivitātes palielināšanai, kā arī testēta saderība.
Veikta komunikācijas principu izstrāde automatizācijas sadaļai un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju platformas sasaistes pētniecības darbi un risinājuma izstrāde.

30.09.2020

2020 gada 3.ceturksnī tika veikts:
Veikti darbi pneimatisku piedziņu izstrādei, kas veidos papildus funkcionalitāti dozatoru iekārtās un veikti to pētniecīcības un pirmo testu darbi.
Uz šī pamata veidoti jauni dozēšanas principi un izstrādātas potenciālās sistēmas.
Turpināti darbi pie robota ceļu efekitvitātes uzlabošanas.

31.12.2020

2020. gada 4.ceturksnī tika veikts:

Tika pabeigta projekta realizācija izveidojot robotizētas ēdināšanas iekārtas prototipu ar informācijas sistēmu.

Finansējuma saņēmējs: SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS”

Pētījuma īstenotājs: ROBOEATZ SIA

Pētījuma Nr. un nosaukums: Nr.4.6., “Uz indukcijas sildīšanas bāzes veidota suvide iekārta ar telemetrisku parametru nolasīšanu

Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Projekta mērķis: Uz indukcijas sildīšanas bāzes veidotas suvide iekārtas ar parametru nolasīšanas funkciju izstrāde, veicot pētījumus par iespēju veikt mērķētu siltuma atdevi produkta vienmērīgas termiskas apstrādes nodrošināšanai, izmantojot mākslīgā intelekta vadītu informācijas sistēmu

04.12.2019

Pēc pārrunām ar zinātniekiem, konstatēts, ka sākotnēji jāveic praktiski pētījumi, jo, lai veiktu ūdens plūsmu simulācijas, nepieciešami izejas dati, kurus šobrīd pētījuma veicēji nespēj iedot.
Pieņemts lēmums izveidot izmēģinājuma stendu un šobrīd norit darbi pie tā izveides. 

31.03.2020

2020 gada 1.ceturksnī tika veikts:
Uzsākti testi efektīvai caurplūdes sildīšanas nodrošināšanai speciāli tam izveidotā stendā.
Uzsākts darbs pie principiālās konstrukciju uzbūves rasējumiem.

30.06.2020

2020 gada 2.ceturksnī tika veikts:
Jauna tipa caurplūdes sildīšanas iekārtas testi speciāli tam izveidotā stendā.
Principiālās konstrukciju uzbūves rasējumu izstrāde.

30.09.2020

2020 gada 3.ceturksnī tika veikts:
Finalizēts sildelementa dizains, izveidots prototips testa nolūkiem testēšanas stendā.
Veikts pētījums par ūdens strūklu nepieciešamo jaudu sasniegšanu.

31.12.2020

2020. gada 4.ceturksnī tika veikts:

Tika turpināts darbs pie datu ievākšanas un uzkrāšanas lietotnes, kā arī veikti papildus algoritmu pētījumi par atgriezenisko saiti un veikta to simulācija, lai fiziska prototipa uzbūvēšanas brīdī, tos varētu sākt testēt ar reāliem parametriem. Turpināta fiziskā prototipa izstrāde.

31.03.2021

2021. gada 1.ceturksnī tika veikts:

Veikta informācijas sistēmas izstrāde un sagatavota koncepcija mehāniskās daļas izpildei, lai apvienotu informācijas sistēmas, automatizācijas daļas un mehāniskās daļas konceptus un veiktu prototipa uzbūvi apvienotiem testiem. Darbi iekļāvā plūsmu simulāvcijas, sensoru novietojuma shēmas, datu ievākšanas un apstrādes moduļus.

31.06.2021

2021. gada 2.ceturksnī tika veikts:

Pētījums pabeigts ar paredzēto rezultātu – izveidots iekārtas fiziskais prototips ar attālinātu vadības sistēmu un informācijas sistēmu datu apstrādei.


Latvijas Pārtikas kompetences centrs

Projekta identifikācijas numurs 1.2.1.1/18/A/002.

Finansējuma saņēmējs: SIA “LATVIJAS PĀRTIKAS KOMPETENCES CENTRS”

Pētījuma īstenotājs: SIA “ROBOEATZ”

Pētījuma Nr. un nosaukums: Nr.7 “Robotizētas ēdienu pagatavošanas iekārtas recepšu izstrāde”

Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Projekta mērķis ir: Latvijas Pārtikas nozares kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanos.

Pētījums tiek īstenots projekta Latvijas Pārtikas nozares kompetences centra ietvaros. Latvijas Pārtikas nozares kompetences centrs savā darbībā aptver divus zinātniskos virzienus:

Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana, kas ietver:

Inovatīvi produkti un tehnoloģijas, sekojot aprites ekonomikas jaunākajām tendencēm (t.sk. eko-tehnoloģiski produkti, pārtikas drošības un kvalitātes monitoringa risinājumi);

Produktu iepakojuma risinājumi;

Pārtikas loģistikas risinājumi, t.sk. derīguma termiņu, uzglabāšanas laiku uzlabojošas un pārvadāšanas izmaksas samazinošas tehnoloģijas, tai pašā laikā, saglabājot augstu produktu kvalitāti un saīsinot ceļu no ražotāja līdz patērētājam.

Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana, kas ietver:

Pārtikas blakusproduktu izmantošanas uzlabošana augstākas pievienotās vērtības produktos;

Lauksaimniecības un augļkopības pētījumi resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai – piemērotākas sugas, audzēšanas tehnoloģijas;

Jauni, inovatīvi produkti ar augstāku pievienoto vērtību maksimāli izmantojot esošos tirgus, tehnoloģijas, citus ražošanas faktorus.

Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tas ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanos.

Projekts tiek īstenots no 2019.gada 8.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim.

Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 4 708 111.50 EUR.

SIA ROBOEATZ sadarbībā ar Latvijas pārtikas nozares kompetences centru izstrādā projektu: Nr.7 “Robotizētas ēdienu pagatavošanas iekārtas recepšu izstrāde”.

No 01.04.2020 līdz 16.05.2020

Pārskata periodā tika uzsākta pētījuma koncepcijas izstrāde un noformulēti darba uzdevumi. Ir uzsākts darbs pie pusfabrikātu testēšanas, veikti pirmie testi, lai noteiktu padziļināti testējamos materiālus un testēšanas principus. Ir izveidots pirmais rotējošais spuras modelis 3D vidē un tā simulācijas 3D vidē.

No 17.05.2020 līdz 16.08.2020

Pārskata periodā tika veikti testi ar dažādiem produktu tipiem, to izlādes un padeves mehānismu pielāgošanas varianti. Darba procesā tika rasta iespēja palielināt iespējamo produktu variantu izmantošanu un doti uzdevumi saistītajos projektos veidot mehāniskos risinājumus jaunajai koncepcijai

No 17.08.2020 – 16.11.2020

Pārskata periodā. pētījuma realizācija uz laiku tika apturēta dēļ darbu secības optimizācijas. Pētījumu plānots atsākt nākamajā pārskatā periodā.

No 17.11.2020 – 16.02.2021

Pārskata periodā tika turpināta izejvielu testēšana izstrādājot papildus principiālus moduļus dozēšanai. Konkrēto moduļu dozēšanas principu komandas tika iekļautas informācijas sistēmas testa vidē, lai veiktu savietojamību ar esošajām komandām un kopējiem izpildes sistēmas algoritmiem.

No 17.02.2021 – 16.05.2021

Pārskata periodā tika turpināts darbs izvērtējot dažādu izejvielu principiālās dozēšanas moduļu darbības principus un fiksējot to informācijas sistēmā. Veidoti nepieciešamie algoritmu bloki, katras konkrētās izejvielas vai izejvielu grupas dozēšanas darbību kopumam, kas fiksēti bibliotēkā. Veikti testi ātruma, apjoma un kvalitātes saglabāšanas korelācijai. Ņemot vērā iegūto informāciju tiek izstrādāti arī moduļi jaunām termiskās apstrādes funkcijām.

 No 17.05.2021 – 16.08.2021

Pārskata periodā tika turpināts attīstīt dozācijas scenārijus pie dažādām produkta masām, veidojot datu bāzi ar konkrētajiem parametriem. Veidota transportēšanas ceļu parametrālā uzbūve, ietverot dažādu produktu apjoma un masas korelāciju, sevišķi posmā pie izlādes termiskās apstrādes iekārtā. Iegūtie dati tiek izmantoti produktu bibliotēkas parametizēšanā un nepieciešamo lauku noteikšanai. Tāpat tiek turpināts darbs pie dažāda tipa produktu salikumu termiskās apstrādes cepšanas modulī.


Līgums Nr.IZ-L-2019/68

10.06.2019 SIA ROBOEATZ noslēdza līgumu Nr.IZ-L-2019/68 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalstu dalībai izstādēs un konferencēs, kā arī tiešo vizīšu pie potenciālā investora vai sadarbības partnera ārvalstīs nodrošināšanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā „Tehnoloģiju pārneses programma” (projekta identifikācijas numurs 1.2.1.2/16/I/001).

Līgums Nr. IZ-L-2020/62

13.03.2020 SIA ROBOEATZ noslēdza līgumu Nr. IZ-L-2020/62 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalstu dalībai izstādēs un konferencēs, kā arī tiešo vizīšu pie potenciālā investora vai sadarbības partnera ārvalstīs nodrošināšanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā „Tehnoloģiju pārneses programma” (projekta identifikācijas numurs 1.2.1.2/16/I/001).